COLLAGEN PRO ACTIVE
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ FACEBOOK & ΣΤΟ INSTAGRAM – TOTAL HEALTH SOLUTIONS.gr

Ι. Εισαγωγικά

Η «TOTAL HEALTH SOLUTIONS», με έδρα την Καλλιθέα, επί της Λεωφ Ανδρέα Συγγρού αρ. 226 (εφεξής στο παρόν «η Διοργανώτρια»), στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών της, διοργανώνει διαγωνισμούς, μέσω των επίσημων σελίδων που έχει δημιουργήσει, στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (εφεξής στο παρόν «Facebook»), ήτοι την σελίδα: https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece και στον διαδικτυακό τόπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram (εφεξής στο παρόν «Instagram»), ήτοι την σελίδα: https://www.instagram.com/pro_active_collagen/.
Στις εν λόγω σελίδες https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram αντίστοιχα, διενεργούνται όλοι οι διαγωνισμοί και αναρτώνται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Την οργάνωση και διαχείριση των διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και το τεχνικό μέρος για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στους εκάστοτε διαγωνισμούς, έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» (εφεξής στο παρόν «η SCARLET AGENCY»), η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι, επί της οδού Αετοράχης, αρ. 62.
Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Διοργανώτρια μέσω της σελίδας της https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού.

ΙΙ. Όροι

1. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς που διοργανώνει η Διοργανώτρια έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς και εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook.
Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς τα στελέχη και οι εργαζόμενοι-συνεργάτες της Διοργανώτριας, των εταιρειών του ομίλου της και των συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού-ακύρωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο του εκάστοτε διαγωνισμού, για συμμετέχοντες οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές. Οι αποκλεισθέντες θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.
Η Διοργανώτρια έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής παρεμβολής, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

2. Τρόπος συμμετοχής
Διευκρινίζεται ότι, για τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό της Διοργανώτριας, δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
Η συμμετοχή, ωστόσο, στον εκάστοτε διαγωνισμό προϋποθέτει ότι κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος επιθυμεί να συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό θα πρέπει να έχει εισέλθει στις εν λόγω σελίδες https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook της Διοργανώτριας και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram της Διοργανώτριας, και να έχει επιλέξει το σχετικό σύνδεσμο «Mου αρέσει» (like) και «Ακολουθώ» (follow), ήτοι να έχει γίνει φίλος-μέλος-ακόλουθος των σελίδων αυτών.
Επίσης, η πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο θα πρέπει να επιτευχθεί με δικά τους τεχνικά μέσα.
Οι ειδικότεροι όροι-βήματα για την συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, η διάρκειά του, τα δώρα-έπαθλα αυτού, ο αριθμός των νικητών κλπ. θα δημοσιεύονται από την Διοργανώτρια στην σχετική ανάρτηση που αφορά τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Σε κάθε περίπτωση, για τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, απαιτείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και η ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.

3. Ανάδειξη νικητών-Δώρα
Μετά το πέρας της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, θα διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση με τεχνικά μέσα, από την οποία θα προκύπτουν ο/οι νικητής/ές, ο/οι οποίος/οι θα λαμβάνουν το/α δώρο/α του εκάστοτε διαγωνισμού, εφόσον έχουν συμμετάσχει έγκυρα σε αυτόν. Η ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτυακού ηλεκτρονικού προγράμματος http://www.random.org/. Πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.random.org/faq/#S2.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων των διαγωνισμών δεν κοινοποιούνται στο εν λόγω πρόγραμμα.
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για τον εκάστοτε διαγωνισμό.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων.
Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές των διαγωνισμών δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
Οι νικητές θα ανακοινώνονται σε σχετική ανάρτηση της Διοργανώτριας στις ως άνω σελίδες της στο Facebook και στο Instagram και θα καλούνται εντός ορισμένης προθεσμίας, να αποδεχθούν το δώρο τους και να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους με προσωπικό μήνυμα στην εν λόγω σελίδα της Διοργανώτριας, προκειμένου να τους αποσταλούν το/α δώρο/α τους.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον/ους από τους νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού εντός της προθεσμίας που θα τεθεί από το Διοργανωτή (ήτοι εάν ο/οι νικητής/ές δεν αποστείλει/ουν το προσωπικό μήνυμα επιβεβαίωσης στοιχείων, ούτε απαντήσει/ουν σε σχετικό μήνυμα της Διοργανώτριας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά του επί του/ων σχετικού/ών δώρου/ων.

4. Υποχρεώσεις-δηλώσεις των συμμετεχόντων
Κάθε συμμετέχων του εκάστοτε διαγωνισμού αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά και να συμμορφώνεται με αυτούς. Η συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό της Διοργανώτριας μέσω των σελίδων της στο https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ συνεπάγεται και την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
Αν κάποιος ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, παρακαλείται να μην συμμετάσχει σε κανέναν διαγωνισμό.
Η συμμετοχή σε τουλάχιστον έναν διαγωνισμό λογίζεται ως ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων, καθώς και ως ρητή συγκατάθεση του συμμετέχοντος για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως ειδικότερα αναλύεται κατωτέρω στο άρθρο 8 των παρόντων όρων.
Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές οι οποίες υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του εκάστοτε διαγωνισμού και εφ’ όσον τυχόν σχόλια/απαντήσεις του συμμετέχοντος δεν προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο (έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου), δεν περιέχουν περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, που να προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, ή αντίκεινται στις κείμενες διατάξεις, ή είναι με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπείς.
Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει και δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι υποχρεούται να τηρεί όλη τη σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- των νομοθεσιών που αφορούν στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, στην προστασία του ανταγωνισμού κλπ.
Επίσης, κάθε συμμετέχων οφείλει να συμμετέχει στον εκάστοτε διαγωνισμό και να κάνει χρήση των σχετικών προωθητικών ενεργειών και προσφορών/δώρων της Διοργανώτριας που προσφέρονται μέσω των σελίδων της https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και οπωσδήποτε σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

5. Περιορισμός ευθύνης
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το/α δώρο/α, την χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο/α δώρο/α ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του/ων νικητή/ών. Μετά την παρέλευση της διάρκειας του εκάστοτε διαγωνισμού και της διάθεσης του/ων δώρου/ων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. O/οι νικητής/ές αναλαμβάνει/ουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το/α δώρο/α.
Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων, όπως προβλέπεται στους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού. Εφ’ όσον το σύνολο των δώρων του εκάστοτε διαγωνισμού διατεθεί, η Διοργανωτής δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.
Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση της συμμετοχής στον εκάστοτε διαγωνισμό.
Ακόμη, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στις σελίδες της στο https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram καθώς η λειτουργία αυτής είναι πέραν της σφαίρας επιρροής της.

6. Ανωτέρα βία
Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός της συνήθους πορείας των πραγμάτων και εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το/α δώρο/α, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

7. Δημοσιότητα
Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας: www.ths.gr

8. Προσωπικά δεδομένα
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς της είναι καίριας σημασίας για τον Διοργανωτή.
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, οι οποίοι διενεργούνται μέσω των σελίδων της Διοργανώτριας https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον κάθε συμμετέχοντα και τα οποία ο ίδιος ο συμμετέχων έχει παράσχει οικειοθελώς, συλλέγονται και διατηρούνται σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι εκτίθενται κατωτέρω. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των επιδιωκόμενων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί καταρχήν να περιηγηθεί στις σελίδες https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram της Διοργανώτριας, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στη Διοργανώτρια.
Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και επεξεργαστεί δεδομένα, μόνο εφ’ όσον κάποιο πρόσωπο συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό της και αποκλειστικά για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της διενέργειας του εκάστοτε διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών του και της διάθεσης των δώρων αυτού.
Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στη Διοργανώτρια τα στοιχεία του λογαριασμού του (τα στοιχεία profile, π.χ. όνομα, φωτογραφία profile) στο Facebook και στο Instagram, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία του επιθυμεί ο ίδιος ο συμμετέχων, οικειοθελώς, μέσω σχετικού σχολίου (comment), το οποίο θα υποβάλλει κάτω από την ανάρτηση για τον εκάστοτε διαγωνισμό, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στον εκάστοτε διαγωνισμό, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του εκάστοτε διαγωνισμού, ή/και οικειοθελώς, χωρίς να είναι απαραίτητο το σχόλιο για τη συμμετοχή.
Από τους νικητές, η Διοργανώτρια θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κλπ. για τον σκοπό της αποστολής των δώρων.
Κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία του λογαριασμού του (profile) στο Facebook και στο Instagram ή/και η φωτογραφία profile του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του εκάστοτε διαγωνισμού (π.χ. προβολή διαγωνισμού κλπ.).
Μετά την αποδοχή του/ων δώρων στον/ους νικητή/ές, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού, θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Με τη συμμετοχή στον εκάστοτε διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίδει ταυτόχρονα τη ρητή συγκατάθεσή του για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.
Η Διοργανώτρια δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει από τους συμμετέχοντες ή/και τους νικητές για άλλους σκοπούς, πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.
Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, η Διοργανώτρια θα παράσχει στους συμμετέχοντες κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, ζητώντας την ρητή συγκατάθεσή τους.
Ο συμμετέχων ή/και ο νικητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του, που έχει παράσχει μέσω της συμμετοχής του στον εκάστοτε διαγωνισμό, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω προσωπικού μηνύματος στη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεσή του, πριν από την ανάκλησή της.
Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια «TOTAL HEALTH SOLUTIONS», Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 226, Καλλιθέα, 176 72, τηλ. 213 008 1013, e-mail info@ths.gr.
Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει ορισθεί νόμιμα από τoν Διοργανωτή, ο Νίκος Τρανταφύλλου.
Επιπλέον, αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET-AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», οδός Αετοράχης αρ. 62, 11146 Γαλάτσι, τηλ. 210 2222707, e-mail: scarlet@scarlet-agency.gr, η οποία έχει νόμιμα ορισθεί ως ο Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων, και δεσμεύεται επίσης από τις οικείες διατάξεις.
Κάθε διαγωνισμός απαιτεί την συλλογή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών στοιχείων/δεδομένων, για την διενέργειά του, την ολοκλήρωση ανάδειξης των νικητών αυτού και, περαιτέρω, την παράδοση στους τελευταίους των αντίστοιχων δώρων.
Η εκ μέρους των συμμετεχόντων συμμετοχή και η εκ μέρους των νικητών αποστολή προσωπικού μηνύματος επιβεβαίωσης στοιχείων, σημαίνει ότι οι ίδιοι δίνουν την συγκατάθεσή τους, ώστε τα δεδομένα τους αυτά να επεξεργάζονται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Διοργανώτρια απαιτεί από τους υπαλλήλους της να παρέχουν στους συμμετέχοντες και νικητές το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης, ορισμένα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των νικητών κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προκειμένου οι τελευταίες να τους παραδώσουν τα δώρα του εκάστοτε διαγωνισμού για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργαζόμενης εταιρείας είναι η εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, με την οποία συνεργάζεται η Διοργανώτρια, προκειμένου να παραδίδει τα δώρα στους νικητές.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, κατά την οποία κοινοποιούνται τα δεδομένα των χρηστών σε υπαλλήλους ή τρίτους συνεργάτες της Διοργανώτριας, δεν εξουσιοδοτείται ο υπάλληλος ή συνεργάτης τρίτος να διατηρεί, αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών πέραν του σκοπού των υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από τον τρίτο να παρέχει στη Διοργανώτρια.
Σε καμία άλλη περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών του εκάστοτε διαγωνισμού, χωρίς την προηγούμενη δική τους ρητή συγκατάθεση.
Η Διοργανώτρια με κανέναν άλλο τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύονται οι συμμετέχοντες-νικητές του εκάστοτε διαγωνισμού.
Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθούν προσωπικά στοιχεία/δεδομένα συμμετεχόντων/περιηγητών, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Διοργανώτρια εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, ήτοι, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή, ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος/νικητή, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την εφαρμογή ή ιστοσελίδα του τρίτου, μέσω των ιστοσελίδων της: https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν τα εξής δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:
α. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας και να αποκτούν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,
β. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας,
γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/νικητών και πάλι εφόσον συντρέχουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
ε. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν από την Διοργανώτρια την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, στον οργανισμό που θα της υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
στ. Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας.
Οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).

9. Τροποποίηση Όρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλεί/τροποποιεί τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην σελίδα της https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις σελίδες https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που, ενδεχομένως, ματαιωθεί ο εκάστοτε διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του εκάστοτε διαγωνισμού, ή οποιαδήποτε αποζημίωση.
Η Διοργανώτρια δικαιούται επίσης να ακυρώσει οποτεδήποτε τον εκάστοτε διαγωνισμό, ολικά ή μερικά, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, με άλλα ίσης αξίας, κατά την διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις σελίδες της https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram.

10. Εμπορικά σήματα-Πνευματική ιδιοκτησία
Οι σελίδες https://www.facebook.com/CollagenProActiveGreece στο Facebook και https://www.instagram.com/pro_active_collagen/ στο Instagram της Διοργανώτριας, καθώς και οι ιστοσελίδες της (στις οποίες ενδέχεται να παραπέμπει η Διοργανώτρια με σχετικές αναρτήσεις της στην εν λόγω σελίδα) είναι πνευματική δημιουργία της Διοργανώτριας και το περιεχόμενό τους προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των σελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις, που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει των σελίδων.
Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις σελίδες της, η επωνυμία της Διοργανώτριας και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.
Η οποιαδήποτε παραβίαση επισύρει όλες τις συνέπειες της οικείας νομοθεσίας της προστασίας δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εν γένει.

11. Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679. Για κάθε διαφορά η οποία ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους, καθώς και τον εκάστοτε διαγωνισμό, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.