Όροι Χρήσης

Καλωσορίζοντάς σας στον δικτυακό τόπο https://ths.gr/ (εφεξής Δικτυακός Τόπος) της εταιρίας Total Health Solutions A.E. (εφεξής Εταιρεία), εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η πρόσβασή σας σε αυτόν τελεί υπό την προϋπόθεση της αποδοχής και τήρησης των όρων, προϋποθέσεων, δηλώσεων και αποποιήσεων που περιέχονται στο παρόν και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του Δικτυακού Τόπου (σωρευτικά καλούμενα «Όροι Χρήσης»). Εφόσον προβαίνετε σε χρήση, πλοήγηση και/ή συνεχιζόμενη πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλείσθε να μην κάνετε χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους Όρους Χρήσης οποτεδήποτε. Οι εκάστοτε τροποποιημένοι Όροι Χρήσης έχουν άμεση ισχύ και ισχύουν μέχρι τυχόν να καταγγελθούν από την Εταιρεία. Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία και την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση καταγγελίας, δεν έχετε πλέον άδεια πρόσβασης στο Δικτυακό Τόπο. Όλοι οι περιορισμοί που σας επιβάλλονται, οι αποποιήσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που αναφέρονται στους Όρους Χρήσης επιβιώνουν της τυχόν καταγγελίας.

Η Εταιρεία παρέχει μη συνταγογραφούμενα συμπληρώματα διατροφής.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Δικτυακό Τόπο κατά οποιονδήποτε τρόπο ή για οποιονδήποτε σκοπό που:

Α. Είναι παράνομος ή κατά οιονδήποτε τρόπο παραβιάζει δικαίωμα της εταιρίας, ή

Β. Απαγορεύεται από τους Όρους Χρήσης. Ο Δικτυακός Τόπος είναι διαθέσιμος και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον από άτομα που θεωρούνται νομικά πλήρως ικανά προς δικαιοπραξία σύμφωνα με το δίκαιο στο οποίο υπάγονται. Ο παρών Δικτυακός Τόπος απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών.

Τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος δύναται να συνεπάγεται υποχρέωση του χρήστη/ επισκέπτη σε αποζημίωση. Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί και να διαφυλάξει την Total Health Solutions, τους υπαλλήλους, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τους συνεργάτες και προμηθευτές αυτής από κάθε απώλεια, κόστος, ζημία ή άλλο έξοδο, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων που θα προκύψουν από τυχόν παράβαση των όρων του παρόντος από το χρήστη.

Πνευματική Ιδιοκτησία/Copyright

Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, τα υλικά, τα γραφικά και οι διαφημίσεις στον παρόντα Δικτυακό Τόπο (εφεξής «Περιεχόμενο»), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Total Health Solutions, των προμηθευτών του και/ ή των δημιουργών που παραχώρησαν την άδεια, εκτός αν άλλως ορίζεται στο Δικτυακό Τόπο. Το Περιεχόμενο προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανεπίτρεπτη χρήση του Περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει τη νομοθεσία αυτή. Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να δείτε το υλικό για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, αρκεί να παραμένει το Περιεχόμενο άθικτο και στην ίδια ακριβώς μορφή με την οποία παρουσιάζεται στον Δικτυακό Τόπο (συμπεριλαμβανομένων όποιων διακριτικών, σημάτων, ή άλλων δηλώσεων δικαιώματος). Εξαιρουμένων των ανωτέρω ρητά αναφερομένων, τίποτα στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παρέχον άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα της Total Health Solutions.

Με την παρούσα, η Total Health Solutions σας δίνει την άδεια να μεταφορτώσετε και να δείτε υλικό που περιέχεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, για προσωπική σας μη εμπορική χρήση μόνον, με την προϋπόθεση ότι οποιοδήποτε αντίγραφο περιεχομένου του παρόντος και αναπαράγετε, θα εξακολουθεί να φέρει όλες τις δηλώσεις ιδιοκτησίας-πνευματικής και μη- καθώς και κάθε τυχόν δήλωση αποποίησης που περιλαμβάνεται σε αυτά και στον παρόντα Δικτυακό Τόπο. Συγκεκριμένα:

Μπορείτε να αναπαραγάγετε το υλικό αποκλειστικά για προσωπική ενημέρωση τρίτων και μόνον εφόσον:

(ι) αναφέρετε ότι πηγή του υλικού ήταν η ιστοσελίδα https://ths.gr/ είστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβετε αναγνώριση της πηγής και της διεύθυνσης του ιστοτόπου στο αντίγραφο του υλικού, και

(ιι) ενημερώνετε το τρίτο μέρος ότι οι παρούσες προϋποθέσεις ισχύουν και γι’ αυτόν/ ήν και ότι οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές.

Η παρούσα άδεια δεν επιτρέπει την ενσωμάτωση του υλικού ή μέρους αυτού σε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έντυπη, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ειδικότερα (αλλά χωρίς περιορισμό), απαγορεύεται η διανομή ή αντιγραφή των ιστοσελίδων https://ths.gr/ για εμπορικούς σκοπούς.

Τίποτα στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παρέχον σιωπηρά κατ’ ένσταση ή άλλως άδεια ή δικαίωμα σε σχέση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, σήμα ή άλλο δικαίωμα της Total Health Solutions ή τρίτου μέρους. Με εξαίρεση τα ρητά αναφερόμενα ανωτέρω, τίποτα που να περιέχεται στο παρόν δεν δύναται να ερμηνευθεί ως ότι παρέχει άδεια ή δικαίωμα σε οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα της Total Health Solutions.

Δήλωση Αποποίησης & Περιορισμού της Ευθύνης

Ο παρών Δικτυακός Τόπος έχει αναπτυχθεί ως υπηρεσία παρεχόμενη από την Total Health Solutions. Παρά τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια που καταβάλλουμε, το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου πιθανόν να μην είναι διαρκώς ενημερωμένο. Τίποτα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παρέχον συμβουλή ή προτροπή, ούτε να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη. Η Total Health Solutions A.E. δεν αποδέχεται καμία ευθύνη όσον αφορά την ακρίβεια, πληρότητα, εγκυρότητα, χρονική καταλληλότητα ή χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο, ούτε την ενημέρωση αυτών. Το υλικό αυτό παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση ή υπόσχεση οιασδήποτε φύσης, ρητής ή σιωπηρής, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριστικά αναφερομένων τυχόν σιωπηρών (εκ του νόμου) εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή άλλων. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε κίνδυνο που πιθανόν να προκύψει από τη χρήση και πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο. Συγκεκριμένα, ούτε η Total Health Solutions A.E., ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν συμμετείχε στην δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στην πρόσβαση στο κοινό του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία χρήστη/επισκέπτη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά τυχόν άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, ειδικής, παρεπόμενης, ή παρεμπίπτουσας, ή άλλης ζημίας ή απώλειας κερδών που δύναται να προκύψει από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή περιεχομένου αυτού, ή ζημίας προκαλούμενης από σφάλμα, πράξη ή παράλειψη στο περιεχόμενό του, έστω και από ελαφρά αμέλεια υπαλλήλου ή προστηθέντα της Total Health Solutions A.E.. Ο παρών αποκλεισμός ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας ή απώλειας κέρδους από τυχόν μετάδοση ιού σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό χρήστη/επισκέπτη.

Η Total Health Solutions A.E. στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποποιείται κάθε ευθύνης. Η νομοθεσία, γενική ή ειδική, μπορεί να προβλέπει δικαιώματα και αξιώσεις υπέρ υμών σχετικά με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών από την Total Health Solutions A.E. στον Δικτυακό Τόπο, τα οποία δεν δύνανται να εξαιρεθούν, περιοριστούν ή άλλως τροποποιηθούν (εφεξής «Προβλεπόμενα Δικαιώματα»). Η Total Health Solutions A.E. δεν αποκλείει κανένα Προβλεπόμενο Δικαίωμα, εξαιρεί ωστόσο οποιονδήποτε άλλο όρο ή σιωπηρή εγγύηση προκύπτει από κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις. Επιπλέον, η Total Health Solutions A.E. δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα λειτουργεί άνευ σφαλμάτων ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή οι υπηρεσίες αυτού παρέχονται δίχως να είναι δυνατή η προσβολή τους από ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η Total Health Solutions A.E. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για πληροφορίες που τυχόν θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων εκτός ελέγχου της. Παρά το γεγονός ότι η ίδια προσπαθεί να παρέχει συνδέσμους μόνο σε ιστοσελίδες τρίτων που συμμορφώνονται στους εφαρμοζόμενους νόμους και κανονισμούς, αλλά και στα δεδομένα της Total Health Solutions A.E., σας επισημαίνεται και παρακαλείσθε να λαμβάνετε υπόψη σας το γεγονός ότι αυτές οι ιστοσελίδες τρίτων υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή μας. Επομένως, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι, ούτε και αποδεχόμαστε καμία ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή απόψεις που περιλαμβάνονται σε ιστοσελίδες τρίτων.

Τίποτα που περιέχεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν μπορεί να ερμηνευθεί ή άλλως θεωρηθεί πρόσκληση ή προσφορά επένδυσης ή συναλλαγές σε τίτλους της Total Health Solutions A.E.. Συγκεκριμένα, τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από τυχόν προβλέψεις, γνώμη ή προσδοκία που διατυπώνεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή συμπέρασμα που τυχόν συνάγετε οι ίδιοι.

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών

Αν επιθυμείτε να αναφέρετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, παρακαλείσθε να τηλεφωνήσετε στη γραμμή 213 008 1013 ή να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων.

Συμβουλές για την Υγεία

Ο Δικτυακός Τόπος έχει διαμορφωθεί ως υπηρεσία παρεχόμενη από την Total Health Solutions A.E. Όπως και κάθε άλλη υπηρεσία, και παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να γίνεται ενημέρωση του περιεχομένου του παρόντος Δικτυακού Τόπου, ωστόσο είναι γενικού χαρακτήρα και πιθανώς να μην είναι διαρκώς ενημερωμένο. Η Εταιρία δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή τη χρησιμότητά του. Πρέπει και είναι σημαντικό να βασίζεστε μόνο στις συμβουλές επαγγελματία του τομέα υγείας σχετικά με την τυχόν κατάστασή σας. Τίποτα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως παρέχον συμβουλή ή προτροπή και δεν πρέπει να αποτελέσει βάση για καμία απόφαση ή πράξη. Είναι σημαντικό να απευθύνεστε και να επαφίεστε μόνο στη συμβουλή επαγγελματία ιατρού, όσον αφορά συμβουλές για την εκάστοτε συγκεκριμένη ιατρική σας κατάσταση.